Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/storyline-danmark.dk/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Vedtægter

Vedtægter for foreningen Storyline Danmark

§1 Foreningens navn er Storyline Danmark.

§2 Foreningens formål er at:
Udvikle og udbrede anvendelsen af storylinemetoden som en dynamisk pædagogisk metode indenfor forskellige faggrupper i Danmark.

§3 Medlem af foreningen er enhver, der har indbetalt det årlige kontingent.

§4 Medlemmerne vælger hvert år på generalforsamlingen bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Hvert andet år vælges 3 medlemmer og hvert andet år vælges 3 medlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.

§5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og kan nedsætte diverse udvalg og uddelegere særlige opgaver.

§6 Bestyrelsen handler på vegne af foreningen.

§7 Den årlige generalforsamling afholdes i årets første kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
  6. Valg af revisor for 2 år
  7. Eventuelt

§8 Generalforsamlingen skal indvarsles på mail for medlemmerne og ved annoncering på hjemmesiden mindst 30 dage inden afholdelse.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.
Ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelse træffes ved almindeligt flertal.

§9 Ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer herfor, eller at der ved en ny generalforsamling, som afholdes tidligst 3 uger senere og senest 5 uger efter den foregående, er flertal for det fremsatte forslag.

§10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt begærer det.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

§11 Ved opløsning af foreningen tilfalder likvide midler Storyline International til afholdelse af førstkommende internationale konference.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. februar 2014.